Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Kontrolný výkaz DPH – splnil svoj účel?
24.6.2014, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím novely zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH“) účinnej od 1.januára 2014 sa nadviazalo na nelegislatívny materiál s názvom Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č.235 dňa 31. mája 2012, a z ktorého vyplynula povinnosť implementovať opatrenie č.35 s názvom „Zavedenie povinnosti predkladať údaje o tuzemských dodávkach tovarov a služieb správcovi dane elektronickou formou“. Z tohto dôvodu sa od 1.1.2014 zaviedla povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme - tzv. kontrolný výkaz.
Súvisiace dokumenty

Rada IASB zverejnila diskusný materiál pre účtovanie makro hedžingu
27.5.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 17. apríla 2014 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) publikovala na verejné pripomienkovanie diskusný materiál na preskúmanie prístupu, ktorý by lepšie odrážal dynamické riadenie rizík účtovných jednotiek v ich finančných výkazoch, inak známe ako makro hedžing.
Súvisiace dokumenty

Od roku 2015 už budeme mať len dva vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov – jeden pre FO a druhý pre PO
13.5.2014, Ing. Andrej Kolej, zdroj: Verlag Dashöfer
Keďže podaktorí z nás si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2013 predĺžili a niektorí sú zasa daňovníkmi so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ešte sme všetci nestihli podať daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie. No napriek tomu sa už pripravujú vzory daňových priznaní, ktoré budeme používať v r. 2015 pri podávaní daňového priznania za r. 2014, resp. pri podávaní daňových priznaní u tých daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 31. decembra 2015.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Zmeny v zákone o DPH – stručný prehľad – od 1.10.2014 a od 1.1.2015
22.7.2014, Ing Alžbeta Hermanová, zdroj: Verlag Dashöfer
1.10.2014 nadobudne účinnosť novela zákona o DPH. Prečítajte si o zmenách, ktorým sa budem musieť prispôsobiť už tento rok.
Súvisiace dokumenty

CEP výrazne zjednoduší život podnikateľom, ktorí sú zapojení do medzinárodného obchodu a prepravy
17.7.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 3. 7. 2014 NR SR schválila návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, ktorý nadobudne účinnosť 15. 12. 2014.
Súvisiace dokumenty

Rady IASB a FASB vydali nový štandard IFRS 15 upravujúci vykazovanie výnosov
11.7.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 28. mája 2014 zverejnila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) nový štandard pre vykazovanie výnosov zo zmlúv s odberateľmi. V rovnakom čase, vydala aj Rada pre účtovné štandardy finančného vykazovania (Rada FASB) rovnocenný štandard pre vykazovanie výnosov, ako výsledok konvergencie projektu medzi Radami.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu k DPH
30.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/2014 sme dostali opravný daňový doklad - dobropis k prijatej a vyfakturovanej dodávke materiálu dodaného 10.3.2014.
Súvisiace dokumenty

Obstaranie stroja s montážou z tretieho štátu
19.5.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Uzatvorili sme so Švajčiarskou firmou zmluvu o dodávke stroja s montážou a inštaláciou. Museli sme dodávateľovi zaplatiť v decembri 2013 zálohu na dodávku stroja vo výške 30% z celkovej kúpnej ceny. Stroj bol v januári 2014 prevezený zo Švajčiarska na Slovensko.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

18.8.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. + aktuálne zmeny pre rok 2014

18. - 20.8.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár, ktorý pokrýva problematiku IFRS komplexne. Diskutujte s odborníčkou a uľahčite tak svoju prax! Zbystrite pozornosť na úplne nové termíny v roku 2014!... Prihláška tu!

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

8.9.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová

Na semináre sa dozviete aké spôsoby oceňovania sa používajú v IFRS a najmä aké sú rozdiely oproti slovenským postupom účtovania. Mimoriadna pozornosť bude venovaná novému štandardu IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou... Prihláška tu!

Aktuálne trendy v colnej oblasti a exkurz do špedičného práva

30.9.2014, Bratislava
Lektori: JUDr. Mária Kmetyová, MA, Ing. Tibor Vojtko a Ing. Milan Kúdela
Konferencia CLO 2014 má za primárny cieľ účastníkov oboznámiť  s aktuálnym stavom v oblasti colnej problematiky a zároveň poukázať na pripravované zmeny v súvislosti s problematikou colných predpisov tvorených nariadeniami EÚ a Colným zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou... Prihláška tu!

Prípravný kurz ku skúške IFRS špecialista

September 2014, Bratislava
Lektor: doc. Ing. Miloš Tumpach PhD.
V Centre vzdelávania teraz máte jedinečnú možnosť získať certifikát IFRS špecialista, ktorý je ekvivalentom medzinárodnej kvalifikácie ACCA Diploma in International Financial Reporting.
Podmienkou získania certifikátu je skúška, ktorej predchádza tento 6-dňový prípravný kurz pod vedením špecialistu na problematiku IFRS doc. Ing. Miloša Tumpacha, PhD.
Okrem avízovaných tém bude na kurze riešené aj zadanie z predchádzajúcej skúšky, čo účastníkov dokonale pripraví na záverečnú skúšku. Počet miest je limitovaný...Prihláška tu!

IFRS začiatočník: 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

17. - 21.11.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Modulový kurz má za úlohu poskytnúť účastníkom základné informácie o IFRS štandardoch. Kurz trvá 5 dní, počas ktorých máte možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch... Prihláška tu!