Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Kontrolný výkaz DPH – splnil svoj účel?
24.6.2014, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím novely zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH“) účinnej od 1.januára 2014 sa nadviazalo na nelegislatívny materiál s názvom Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č.235 dňa 31. mája 2012, a z ktorého vyplynula povinnosť implementovať opatrenie č.35 s názvom „Zavedenie povinnosti predkladať údaje o tuzemských dodávkach tovarov a služieb správcovi dane elektronickou formou“. Z tohto dôvodu sa od 1.1.2014 zaviedla povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme - tzv. kontrolný výkaz.
Súvisiace dokumenty

Rada IASB zverejnila diskusný materiál pre účtovanie makro hedžingu
27.5.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 17. apríla 2014 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) publikovala na verejné pripomienkovanie diskusný materiál na preskúmanie prístupu, ktorý by lepšie odrážal dynamické riadenie rizík účtovných jednotiek v ich finančných výkazoch, inak známe ako makro hedžing.
Súvisiace dokumenty

Od roku 2015 už budeme mať len dva vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov – jeden pre FO a druhý pre PO
13.5.2014, Ing. Andrej Kolej, zdroj: Verlag Dashöfer
Keďže podaktorí z nás si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2013 predĺžili a niektorí sú zasa daňovníkmi so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ešte sme všetci nestihli podať daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie. No napriek tomu sa už pripravujú vzory daňových priznaní, ktoré budeme používať v r. 2015 pri podávaní daňového priznania za r. 2014, resp. pri podávaní daňových priznaní u tých daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 31. decembra 2015.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách – 1.10.2014 a 1.1.2015
1.8.2014, Ing. Beáta Buláková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 8. júla 2014 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Súvisiace dokumenty

Firma SAP v druhom kvartáli s výnosmi zo softvéru 3,48 mld. Eur
30.7.2014, Ing. Lenka Pajtinková, zdroj: Verlag Dashöfer
Nemecká spoločnosť SAP vyrábajúca softvér využívaný od roku 1992 vo veľkom množstve slovenských firiem informovala o raste svojich výnosov o 8% pri stálych menových kurzoch, čo pri aktuálnych menových kurzoch predstavuje štvorpercentný rast na 3,48 mld. eur.
Súvisiace dokumenty

Zmeny v zákone o DPH – stručný prehľad – od 1.10.2014 a od 1.1.2015
22.7.2014, Ing Alžbeta Hermanová, zdroj: Verlag Dashöfer
1.10.2014 nadobudne účinnosť novela zákona o DPH. Prečítajte si o zmenách, ktorým sa budem musieť prispôsobiť už tento rok.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu k DPH
30.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/2014 sme dostali opravný daňový doklad - dobropis k prijatej a vyfakturovanej dodávke materiálu dodaného 10.3.2014.
Súvisiace dokumenty

Obstaranie stroja s montážou z tretieho štátu
19.5.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Uzatvorili sme so Švajčiarskou firmou zmluvu o dodávke stroja s montážou a inštaláciou. Museli sme dodávateľovi zaplatiť v decembri 2013 zálohu na dodávku stroja vo výške 30% z celkovej kúpnej ceny. Stroj bol v januári 2014 prevezený zo Švajčiarska na Slovensko.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

US GAAP - kurz pre začiatočníkov

5.9.2014, Bratislava
Lektorka: doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Školenie je určené začiatočníkom v problematike US GAAP. Ponúka úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA a porovnanie so slovenskou  legislatívou. Získané poznatky si môžete precvičiť formou jednoduchých praktických príkladov... Prihláška tu!

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

8.9.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová

Na semináre sa dozviete aké spôsoby oceňovania sa používajú v IFRS a najmä aké sú rozdiely oproti slovenským postupom účtovania. Mimoriadna pozornosť bude venovaná novému štandardu IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou... Prihláška tu!

US GAAP komplexný kurz I.

8. - 10.9.2014, Bratislava
Lektorka: doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Trojdňové modulové školenie  ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.  Počas školenia  budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup... Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. + aktuálne zmeny pre rok 2014

10. - 12.9.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár, ktorý pokrýva problematiku IFRS komplexne. Diskutujte s odborníčkou a uľahčite tak svoju prax! Zbystrite pozornosť na úplne nové termíny v roku 2014!... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

18.9.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

US GAAP - komplexný kurz II.

25. - 26.9.2014, Bratislava
Lektorka: doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Dvojdňové modulové školenie   je nadstavbou školenia US GAAP  - komplexný kurz I. Ponúka účastníkom možnosť  lepšie sa orientovať v témach dlhodobého majetku, faktoringu a forfaitingu. Zároveň kurz rieši témy, ako reporting materskej spoločnosti a podnikové kombinácie... Prihláška tu!

US GAAP: 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

10. - 18.11.2014, Bratislava
Lektorka: doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Modulový kurz má za cieľ poskytnúť prehľad a lepšiu orientáciu v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP. Po úspešnom absolvovaní testu Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky účtovných štandardov USA – US GAAP... Prihláška tu!

IFRS začiatočník: 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

17. - 21.11.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Modulový kurz má za úlohu poskytnúť účastníkom základné informácie o IFRS štandardoch. Kurz trvá 5 dní, počas ktorých máte možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch... Prihláška tu!