Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015
9.1.2015, Bc. Eva Kyselová, zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť.
Súvisiace dokumenty

Úplný Medzinárodný štandard finančného vykazovania 9 Finančné nástroje (IFRS 9)
11.11.2014, Ing. Ľubomír Kučera, zdroj: Verlag Dashöfer
Následkom finančnej krízy vznikla v roku 2008 požiadavka nahradiť IAS 39 Finančné nástroje novým štandardom, pretože IAS 39 bolo vyčítané, že spôsob zobrazenia finančnej situácie, najmä podnikov zaoberajúcich sa finančnými činnosťami podľa tohto štandardu prehlboval finančnú krízu. Aj keď sa pôvodne požadovalo aby sa IAS 39 nahradil novým štandardom rýchlo, v priebehu jedného – dvoch rokov, nestalo sa tak. Išlo o najrozsiahlejší štandard zo sústavy IFRS, ktorý upravoval pomerne zložitú problematiku vykazovania finančných nástrojov v účtovnej závierke.
Súvisiace dokumenty

Oceňovanie finančných aktív podľa IFRS 9
21.10.2014, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
IAS 39 Finančné nástroje – vykazovanie a oceňovanie nahradí IFRS 9 Finančné nástroje. Termín poslednej aplikácie je od 1.1.2015, dobrovoľne však môže účtovná jednotka štandard aplikovať i skôr.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Prehľad zmien v právnych predpisov k 1.1.2015
12.1.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
Tabuľkový prehľad právnych predpisov, ktoré stratili platnosť, nadobudli účinnosť alebo boli novelizované k 1.1.2015.
Súvisiace dokumenty

Vianoce s Vašim odborným vydavateľstvom
5.12.2014
Všetci to robia a robia to dobre. Dovoľte nám ísť cestou dobrých a úspešných a priniesť Vám tak vianočnú súťaž, ktorá veríme poteší.
Súvisiace dokumenty

Zmeny v postupoch účtovania od 1. 12. 2014 s dopadom na účtovnú závierku, účtovú osnovu a postupy účtovania
13.11.2014, Ing. Ľubomír Kučera, zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií vydáva opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka, účtová osnova a postupy účtovania pre fondy kolektívneho investovania, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy, opatrenie č. MF/16228/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka, účtová osnova a postupy účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a opatrenie č. MF/16232/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka, účtová osnova a postupy účtovania pre garančné fondy, inštitúcie elektronických peňazí a platobné inštitúcie a pobočky zahraničných finančných inštitúcií. Názvy opatrení kvôli zjednodušeniu, prehľadnosti a výstižnosti uvádzam v zjednodušenej forme. V dôsledku zmien v právnom poriadku ich obsah celkom nezodpovedá ich názvu. Podľa legislatívnych pravidiel vlády ale možno meniť a dopĺňať obsah právnych predpisov, nie ich názvy.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu k DPH
30.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/2014 sme dostali opravný daňový doklad - dobropis k prijatej a vyfakturovanej dodávke materiálu dodaného 10.3.2014.
Súvisiace dokumenty

Obstaranie stroja s montážou z tretieho štátu
19.5.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Uzatvorili sme so Švajčiarskou firmou zmluvu o dodávke stroja s montážou a inštaláciou. Museli sme dodávateľovi zaplatiť v decembri 2013 zálohu na dodávku stroja vo výške 30% z celkovej kúpnej ceny. Stroj bol v januári 2014 prevezený zo Švajčiarska na Slovensko.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Dlhodobý majetok podľa IFRSI

19.2.2015, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Pripravili sme pre Vás celodenný seminár zameraný na problematiku dlhodobého majetku z pohľadu medzinárodných účtovných štandardov.
V súčasnosti tieto štandardy patria medzi tie, v ktorých nájdete najviac odlišností v porovnaní so slovenským účtovníctvom. Príďte sa poradiť so skúsenou odborníčkou... Prihláška tu!

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

2.3.2015, Banská Bystrica
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Na semináre sa dozviete aké spôsoby oceňovania sa používajú v IFRS a najmä aké sú rozdiely oproti slovenským postupom účtovania. Mimoriadna pozornosť bude venovaná novému štandardu IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou... Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie

12.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prostredníctvom interpretácie príslušných daňových a iných súvisiacich právnych predpisov a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Českou republikou a na príkladoch ich uplatňovania v praxi získajte prehľad a základné znalosti v oblasti zdaňovania príjmov nerezidentov na území Slovenskej republiky. Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe... Prihláška tu!