Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Úplný Medzinárodný štandard finančného vykazovania 9 Finančné nástroje (IFRS 9)
11.11.2014, Ing. Ľubomír Kučera, zdroj: Verlag Dashöfer
Následkom finančnej krízy vznikla v roku 2008 požiadavka nahradiť IAS 39 Finančné nástroje novým štandardom, pretože IAS 39 bolo vyčítané, že spôsob zobrazenia finančnej situácie, najmä podnikov zaoberajúcich sa finančnými činnosťami podľa tohto štandardu prehlboval finančnú krízu. Aj keď sa pôvodne požadovalo aby sa IAS 39 nahradil novým štandardom rýchlo, v priebehu jedného – dvoch rokov, nestalo sa tak. Išlo o najrozsiahlejší štandard zo sústavy IFRS, ktorý upravoval pomerne zložitú problematiku vykazovania finančných nástrojov v účtovnej závierke.
Súvisiace dokumenty

Oceňovanie finančných aktív podľa IFRS 9
21.10.2014, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
IAS 39 Finančné nástroje – vykazovanie a oceňovanie nahradí IFRS 9 Finančné nástroje. Termín poslednej aplikácie je od 1.1.2015, dobrovoľne však môže účtovná jednotka štandard aplikovať i skôr.
Súvisiace dokumenty

Oceňovanie reálnou finančnou hodnotu podľa IFRS 13
17.10.2014, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
IFRS 13 uvádza definíciu reálnej hodnoty nasledovne: „Suma, za ktorú by sa majetok predal, alebo záväzok previedol v rámci riadnej transakcie medzi účastníkmi obchodu ku dňu ocenenia.“
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Vianoce s Vašim odborným vydavateľstvom
5.12.2014
Všetci to robia a robia to dobre. Dovoľte nám ísť cestou dobrých a úspešných a priniesť Vám tak vianočnú súťaž, ktorá veríme poteší.
Súvisiace dokumenty

Zmeny v postupoch účtovania od 1. 12. 2014 s dopadom na účtovnú závierku, účtovú osnovu a postupy účtovania
13.11.2014, Ing. Ľubomír Kučera, zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií vydáva opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka, účtová osnova a postupy účtovania pre fondy kolektívneho investovania, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy, opatrenie č. MF/16228/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka, účtová osnova a postupy účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a opatrenie č. MF/16232/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka, účtová osnova a postupy účtovania pre garančné fondy, inštitúcie elektronických peňazí a platobné inštitúcie a pobočky zahraničných finančných inštitúcií. Názvy opatrení kvôli zjednodušeniu, prehľadnosti a výstižnosti uvádzam v zjednodušenej forme. V dôsledku zmien v právnom poriadku ich obsah celkom nezodpovedá ich názvu. Podľa legislatívnych pravidiel vlády ale možno meniť a dopĺňať obsah právnych predpisov, nie ich názvy.
Súvisiace dokumenty

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je schválená
31.10.2014, Ing. Blažena Kvetná
Vo štvrtok 30.10.2014 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov a iné všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon po používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu k DPH
30.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/2014 sme dostali opravný daňový doklad - dobropis k prijatej a vyfakturovanej dodávke materiálu dodaného 10.3.2014.
Súvisiace dokumenty

Obstaranie stroja s montážou z tretieho štátu
19.5.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Uzatvorili sme so Švajčiarskou firmou zmluvu o dodávke stroja s montážou a inštaláciou. Museli sme dodávateľovi zaplatiť v decembri 2013 zálohu na dodávku stroja vo výške 30% z celkovej kúpnej ceny. Stroj bol v januári 2014 prevezený zo Švajčiarska na Slovensko.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

19.1.2015, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I.

09.02. - 11.02.2015, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Trojdenné školenie venované problematike medzinárodných účtovných štandardov. Je určené účtovníkom, ktorí sa chcú v problematike zdokonaliť, prípadne získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch... Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz II.

12.02. - 13.02.2015, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Počas prvého dňa budú okrem iného diskutované i novinky v IFRS. Druhý deň je zameraný i na reporting pre materskú spoločnosť, konsolidovanú účtovnú závierku.. Prihláška tu!

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

20.2.2015, Bratislava
Lektori: Kolektív lektorov z praxe
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom... Prihláška tu!