Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Nová účtovná smernica
14.4.2015, Ing. Ľubomír Kučera, zdroj: Verlag Dashöfer
26. júna 2013 vyšla nová účtovná smernica, ktorú je členský štát povinný transponovať do svojho právneho poriadku tak, aby právne predpisy, ktoré vydá na účel transpozície tejto smernice boli platné najneskôr 20. júla 2015 a účinné pre účtovné obdobie začínajúce sa najneskôr 31. decembra 2016.
Súvisiace dokumenty

Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania
20.2.2015, zdroj: Finančná správa SR
Prinášame vám Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania.
Súvisiace dokumenty

Rada FASB navrhuje tri typy informácií, ktoré by sa mali zverejniť v poznámkach
20.2.2015, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Rada pre účtovné štandardy finančného vykazovania (Financial Accounting Standards Board – ďalej len „Rada FASB“) vydala návrh pre rozhodovací proces na posúdenie toho, ktoré zverejnenia by mali byť požadované v poznámkach v priebežnej a ročnej účtovnej závierke. Navrhuje aj typy informácií, ktoré by sa nemali uvádzať v poznámkach k účtovnej závierke.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6.2.2015, zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR
Prinášame Vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Súvisiace dokumenty

Platné a účinné medzinárodné zmluvy podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov
6.2.2015, zdroj: Ministerstvo financií SR
MF SR vydalo zoznam platných a účinných medzinárodných zmlúv podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov – teda zoznam: štátov, s ktorými má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, štátov, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu.
Súvisiace dokumenty

Prehľad zmien v právnych predpisov k 1.1.2015
12.1.2015, zdroj: Verlag Dashöfer
Tabuľkový prehľad právnych predpisov, ktoré stratili platnosť, nadobudli účinnosť alebo boli novelizované k 1.1.2015.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu k DPH
30.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/2014 sme dostali opravný daňový doklad - dobropis k prijatej a vyfakturovanej dodávke materiálu dodaného 10.3.2014.
Súvisiace dokumenty

Obstaranie stroja s montážou z tretieho štátu
19.5.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Uzatvorili sme so Švajčiarskou firmou zmluvu o dodávke stroja s montážou a inštaláciou. Museli sme dodávateľovi zaplatiť v decembri 2013 zálohu na dodávku stroja vo výške 30% z celkovej kúpnej ceny. Stroj bol v januári 2014 prevezený zo Švajčiarska na Slovensko.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I.

18.5. - 20.5.2015, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

27.5.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!