Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov navrhuje od 1.1.2015 zaviesť super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
21.8.2014, Ing. Andrej Kolej, zdroj: Verlag Dashöfer
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov (zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov – ďalej len „ZDP“), ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1.1.2015, navrhuje zaviesť nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj – a to odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane, tzv. super odpočet.
Súvisiace dokumenty

Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015
19.8.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Výsledkom medzirezortného pripomienkového konania je návrh novely zákona o dani z príjmov, pričom zmeny sa dotkú ako fyzických, tak aj právnických osôb. Medzi najvýznamnejšie úpravy by mali patriť zmeny v odpisovej politike, uplatňovaní daňových výdavkov a transférového oceňovania, ktorých účinnosť by mala byť od januára 2015.
Súvisiace dokumenty

Kontrolný výkaz DPH – splnil svoj účel?
24.6.2014, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím novely zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH“) účinnej od 1.januára 2014 sa nadviazalo na nelegislatívny materiál s názvom Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č.235 dňa 31. mája 2012, a z ktorého vyplynula povinnosť implementovať opatrenie č.35 s názvom „Zavedenie povinnosti predkladať údaje o tuzemských dodávkach tovarov a služieb správcovi dane elektronickou formou“. Z tohto dôvodu sa od 1.1.2014 zaviedla povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme - tzv. kontrolný výkaz.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Zelená kniha – Sprievodca IFRS 14
16.9.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 29. augusta 2014 Nadácia IFRS Foundation oznámila, že Sprievodca pre IFRS 2014 (nazývaný aj „Zelená kniha“) bude k dispozícií už čoskoro.
Súvisiace dokumenty

Zmeny účtovných závierok pre mikro účtovné jednotky od 31.12.2014
4.9.2014, Mgr. Jana Takáčová, zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo počas leta na pripomienkovanie mnoho návrhov, medzi ktorými bolo aj Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky (ďalej len „opatrenie“). Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a jeho §4 ods. 2 splnomocňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky na prijímanie opatrení tohto druhu.
Súvisiace dokumenty

Zmeny opatrenia o individuálnej účtovnej závierke od 31.12.2014 – podvojné účtovníctvo
3.9.2014, Mgr. Jana Takáčová, zdroj: Verlag Dashöfer
Začiatkom augusta bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie ku predloženému Opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“).
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu k DPH
30.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/2014 sme dostali opravný daňový doklad - dobropis k prijatej a vyfakturovanej dodávke materiálu dodaného 10.3.2014.
Súvisiace dokumenty

Obstaranie stroja s montážou z tretieho štátu
19.5.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Uzatvorili sme so Švajčiarskou firmou zmluvu o dodávke stroja s montážou a inštaláciou. Museli sme dodávateľovi zaplatiť v decembri 2013 zálohu na dodávku stroja vo výške 30% z celkovej kúpnej ceny. Stroj bol v januári 2014 prevezený zo Švajčiarska na Slovensko.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

US GAAP - komplexný kurz II.

25. - 26.9.2014, Bratislava
Lektorka: doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Dvojdňové modulové školenie   je nadstavbou školenia US GAAP  - komplexný kurz I. Ponúka účastníkom možnosť  lepšie sa orientovať v témach dlhodobého majetku, faktoringu a forfaitingu. Zároveň kurz rieši témy, ako reporting materskej spoločnosti a podnikové kombinácie... Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I.

8. - 10.10.2014, Žilina
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár, ktorý pokrýva problematiku IFRS komplexne. Diskutujte s odborníčkou a uľahčite tak svoju prax! Zbystrite pozornosť na úplne nové termíny v roku 2014!... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Prinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

US GAAP: 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

10. - 18.11.2014, Bratislava
Lektorka: doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Modulový kurz má za cieľ poskytnúť prehľad a lepšiu orientáciu v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP. Po úspešnom absolvovaní testu Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky účtovných štandardov USA – US GAAP... Prihláška tu!

IFRS začiatočník: 6-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

17. - 21.11.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Modulový kurz má za úlohu poskytnúť účastníkom základné informácie o IFRS štandardoch. Kurz trvá 5 dní, počas ktorých máte možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch... Prihláška tu!

US GAAP komplexný kurz I.

19. - 21.11.2014, Bratislava
Lektorka: doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Trojdňové modulové školenie  ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.  Počas školenia  budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup... Prihláška tu!