Najnovšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Povinnosť zostavovať účtovnú závierku v súlade s IFRS podľa zákona o účtovníctve
14.10.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem robí IFRS záväznými pre konsolidovanú účtovnú závierku všetkých spoločností, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovaných trhoch Európskej únie, a to počnúc účtovným obdobím začínajúcim 1. 1. 2005. V prípade Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS § 22 zákona o účtovníctve.
Súvisiace dokumenty

Konzultácie o vplyve Medzinárodných štandardov finančného vykazovania v Európskej únii
9.10.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
V období od 7. augusta 2014 do 31. októbra 2014 organizuje Európska komisia verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory a skúsenosti od všetkých zúčastnených strán, súvisiace s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem.
Súvisiace dokumenty

Lízing z pohľadu medzinárodných štandardov finančného vykazovania – Prebehla záverečná diskusia k návrhu Rady IASB
25.9.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Po spoločnej verejnej konzultácii s tvorcami národných štandardov z Francúzska, Nemecka, Talianska a Veľkej Británie (ANC, ASCG, OIC a FRC), Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) uskutočnila záverečnú diskusiu k problematickým bodom vzneseným v rámci verejnej konzultácie. EFRAG predstavila predbežné výsledky získané v rámci verejnej konzultácie a otvorila priestor na diskusiu k zmenám týkajúcich sa lízingu dňa 15. septembra 2014 v Bruseli v anglickom jazyku.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Novela zákona o dani z príjmov - navrhovaná účinnosť 1.1.2015
7.10.2014, Ing. Zdenka Kováčová, zdroj: Verlag Dashöfer
Vláda SR predložila na rokovanie NR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Súvisiace dokumenty

Novela zákona o DPH nadobudla účinnosť od 1.10.2014
1.10.2014, Ing. Ján Mintál, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 8. júla 2014 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 218/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o DPH“). Väčšina zákona nadobúda účinnosť až 1. januára 2015, avšak určité ustanovenia budú platné resp. uplatniteľné už od 1. októbra 2014.
Súvisiace dokumenty

Slovenská pošta spustila novú webovú stránku o systéme E-kolok
23.9.2014, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Do konca tohto roku je ešte možné platiť správne a súdne poplatky papierovými kolkami, ale od roku budúceho bude tento spôsob platenia predmetných poplatkov nahradený úplne novým systémom – systémom E-kolok, ktorý je od apríla 2014 postupne nasadzovaný do prevádzky a postupne rozširovaný na orgány štátnej správy, súdov a prokuratúry.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Uvedenie opravného dokladu do kontrolného výkazu k DPH
30.6.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
V 5/2014 sme dostali opravný daňový doklad - dobropis k prijatej a vyfakturovanej dodávke materiálu dodaného 10.3.2014.
Súvisiace dokumenty

Obstaranie stroja s montážou z tretieho štátu
19.5.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Uzatvorili sme so Švajčiarskou firmou zmluvu o dodávke stroja s montážou a inštaláciou. Museli sme dodávateľovi zaplatiť v decembri 2013 zálohu na dodávku stroja vo výške 30% z celkovej kúpnej ceny. Stroj bol v januári 2014 prevezený zo Švajčiarska na Slovensko.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

US GAAP: 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

10. - 18.11.2014, Bratislava
Lektorka: doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Modulový kurz má za cieľ poskytnúť prehľad a lepšiu orientáciu v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP. Po úspešnom absolvovaní testu Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky účtovných štandardov USA – US GAAP... Prihláška tu!

IFRS začiatočník: 6-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

24. - 28.11.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Modulový kurz má za úlohu poskytnúť účastníkom základné informácie o IFRS štandardoch. Kurz trvá 5 dní, počas ktorých máte možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch... Prihláška tu!

Cash flow z finančného a účtovného pohľadu

27.11.2014, Bratislava
Lektori: Ing. Miloš Sklenka PhD. a Mgr. Martin Vozár PhD.
Počas školenia získajte prehľad o problematike Cash flow z finančného pohľadu a z účtovného pohľadu... Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I.

3. - 5.12.2014, Košice
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár, ktorý pokrýva problematiku IFRS komplexne. Diskutujte s odborníčkou a uľahčite tak svoju prax! Zbystrite pozornosť na úplne nové termíny v roku 2014!... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, Bratislava
Lektori: kolektív autorov
Na konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!